Thailand Tourism Intelligence Center

แบบสำรวจความคิดเห็น
1. ความสวยงามของ Website
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง
2. ง่ายต่อการใช้งาน
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง
3. ประโยชน์ที่ได้รับในการใช้งาน
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง