Thailand Tourism Intelligence Center

ข้อมูลธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
สถิติบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวม (สถานพักแรม)
image
สถานพักแรม
จำนวนสถานที่พักแรม
11.40 พันแห่ง
จำนวนห้องพัก
419.34 พันห้อง
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR)
68.07 %
ผู้เข้าพักแรม
88.7 ล้านคน/ครั้ง
ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ย (LOS)
2.33 วัน
จำนวนคนต่อห้องพัก
1.97 คน/ห้อง
จำนวนผู้เข้าพัก (คน) และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR) (%) รายไตรมาส
สถิติบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวม (ร้านอาหาร)
image
ร้านอาหาร
จำนวนร้านอาหาร
7.87 พันร้าน
ค่าอาหารเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
656.91 บาท
จำนวนร้านอาหารรายจังหวัด (ร้าน)
สถานการณ์การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry)
รายได้จากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ รายปี (ล้านบาท)
จำนวนนักเดินทางจากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ รายปี (คน)
รายได้จากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ รายกิจกรรม (ล้านบาท)
จำนวนนักเดินทางจากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ รายกิจกรรม (คน)
ข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและผู้นำเที่ยว
จำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว รายประเภท (ราย)
จำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11.41 พันราย
จำนวนผู้นำเที่ยว
11.67 พันคน
จำนวนผู้นำเที่ยว รายประเภท (คน)
ข้อมูลมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศก์
75.3 พันคน
จำนวนนักท่องเที่ยว
253.6 ล้านคน
ข้อมูลมัคคุเทศก์ แบ่งตามประเภทการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
แบ่งตามรายประเภทการให้บริการ
แบ่งตามภาษาที่ให้บริการ
ข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว การจัดอันดับ ความสามารถทางการแข่งขัน