Thailand Tourism Intelligence Center

ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Tourism)
image
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยขาออก
8.83 ล้านคน
image
รายจ่ายท่องเที่ยวชาวไทยขาออก
286.02 พันล้านบาท
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย
6.4 วัน
image
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
6,537.08 บาท
รายจ่ายนักท่องเที่ยวชาวไทยขาออก รายปี (ล้านบาท)
ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยไปใช้จ่าย (ล้านบาท)
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยขาออก รายปี (ล้านคน)
ข้อมูลแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว