Thailand Tourism Intelligence Center

ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Internal Tourism Time Series)
image
จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
289.82 ล้านคน
image
รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ
2,470,724.03 ล้านบาท
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย
3.1 วัน
image
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
3,645 บาท
รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ รายจังหวัด (พันล้านบาท)
รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ รายปี (พันล้านบาท)
จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศ รายปี (ล้านคน)
ข้อมูลแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว