Thailand Tourism Intelligence Center

image

TIC

พิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City)
image

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

     นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) นั้น

     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ได้มีการเปิดรับสมัครจังหวัดที่มีความประสงค์เสนอตัวขอเป็นเมืองกีฬา (Sports City) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีจังหวัดที่ยื่นเอกสารเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ตามกำหนดระยะเวลาที่เปิดรับสมัครและส่งเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกระบี่ หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ได้เชิญผู้แทนของแต่ละจังหวัดมานำเสนอข้อมูลแสดงความพร้อมต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทั้ง 6 จังหวัด มีศักยภาพเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านที่ได้จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา โดยทั้ง 6 จังหวัด มีคุณสมบัติที่เป็นเมืองกีฬา(Sports City) ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย, 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

     ป.กก. กล่าวอีกว่า “การเป็นเมืองกีฬา(Sports City) นั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา(Sports Tourism) เป็นศูนย์กลาง(Hub)ของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย” 


image รูปภาพ
image
image
image
image